Adatkezelési tájékoztató 

Hatályos 2019.09.01-től

Az Ön (továbbiakban: Ön, vagy érintett) személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletnek (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, az alábbi feltételek szerint kezeljük.

  1. Ki az adatkezelő?

Név: Gólyahír Alapítvány az örökbefogadó családokért

Székhely: 1123 Budapest Győri út 3. földszint 2.

Levelezési cím: 1124 Budapest, Tartsay V. u. 17. 3/2.

A székhely állama: Magyarország

Honlap címe: https://www.golyahiralapitvany.hu/

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseiket az Alapítvány Kuratóriuma elnökének szóló, az Alapítvány fenti székhelyére címzett postai, vagy a golyahiralapitvany@gmail.com címre írt elektronikus levélben tehetik fel.

Az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor hatályos részletes tájékoztatás a https://www.golyahiralapitvany.hu/ oldalon megtalálható.

  1. Milyen tevékenységgel kapcsolatosan kezelünk személyes adatokat?

Adatkezelési tevékenységet az alábbi táblázatban foglaltak, valamint a https://www.golyahiralapitvany.hu/ honlap üzemeltetésével kapcsolatban végzünk.

milyen tevékenységgel kapcsolatban? milyen adatokat? adatkezelés célja adatkezelés jogalapja meddig tároljuk?
az Alapítvány Facebook oldalának fenntartása és működtetése a Facebook oldalunkkal kapcsolatba lépő személy neve, e-mail címe. telefonszáma, iskolai végzettsége, születési dátuma, munkahelye, valamint az általa a Facebook profiljukon megosztott egyéb személyes adatok, (pl. fényképek, videók) az Alapítvány és az érintett közötti, a Facebook-on keresztül történő kapcsolattartás önkéntes
hozzájárulás (GDPR 6. cikk 1) a) pont)
hozzájárulás  visszavonásáig
az Alapítvány javára végzett önkéntes segítői tevékenység önkéntes segítők neve, értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe, születési éve, foglalkozása (végzettsége), aláírása önkéntes segítői szerződés megkötése és teljesítése szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont) az önkéntes segítői szerződés megszűnését követő 5 évig
az Alapítvány által nyújtott, személyhez kötődő támogatás a támogatott személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, adószáma, aláírása szerződés megkötése és teljesítése szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont) a támogatási szerződés megszűnését / Alapítvány általi teljesítését követő 8 évig
az Alapítvány támogatása PayPal-en vagy bankszámlán keresztül történő befizetés útján a PayPal-en vagy bankszámlán keresztül történő befizetést/átutalást indító személy neve, PayPal-es azonosítója vagy bankszámlaszáma az Alapítványhoz érkező támogatás lekönyvelése, a befizető azonosítása jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk 1) c) pont)

a befizetést követő 8 évig
az Alapítvány e-mail címéhez tartozó fiók kezelése az e-mail üzenetet küldő személy e-mail címe, neve, valamint az általa az üzenetben közölt egyéb személyes adatok az Alapítvány és az érintett közötti e-mailen keresztül történő kapcsolattartás önkéntes

hozzájárulás (GDPR 6. cikk 1) a) pont)

hozzájárulás  visszavonásáig
a Szülőklub működtetése a Szülőklub jelenléti ívén megadott név és aláírás az Alapítvány Alapító Okiratában feltüntetett tevékenység igazolása jogi kötelezettség teljesítése

(GDPR 6. cikk 1) c) pont)

a jelenléti ív kiállítását követő 5 évig
az Alapítvány által szervezett rendezvények (pl. Gólyahíres Országos Találkozó, Mikulás ünnepség, Anyák napja) megtartása a jelenléti íven megadott név és aláírás az Alapítvány Alapító Okiratában feltüntetett tevékenység igazolása jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 9. cikk 2) b) pont) a jelenléti ív kiállítását követő 5 évig
az Alapítvány támogatása támogatói szerződés megkötése útján – a támogató természetes személy / egyéni vállalkozó neve, címe, adóazonosító jele / adószáma, lakcíme, születési helye és ideje, továbbá aláírása,

– illetve a támogató nem természetes személy képviseletében eljáró természetes személy neve és aláírása, valamint a kapcsolattartóként megjelölt  természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma és aláírása

szerződés megkötése és teljesítése szerződés megkötése és teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont) a szerződés megszűnését követő 8 évig

A https://www.golyahiralapitvany.hu/ honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon való böngészéskor Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk.

Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Google Analytics

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalnak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

Részletes tájékoztatást a Google Analytics működéséről itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban. Az alábbi linken keresztül  megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó menüpontot, funkciót:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se

Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de Ön olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapon keresztül pedig Ön további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

  1. Adatfeldolgozók, adatok címzettjei

Az adatkezelésre kizárólag az Alapítvány jogosult, az adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek az Ön tudta és hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezés nélkül információt nem szolgáltatunk ki Önről.

3.1. A tevékenységünkkel összefüggésben igénybe veszünk külsős szolgáltatót

  • pénzügyi, könyvelési szolgáltatás végzésére,
  • jogi tevékenység nyújtására, tanácsadásra, szerződéskötés előkészítésére
  • honlap üzemeltetésére,

akik adatfeldolgozóként a megbízásuk fennállásának időszakában, az általunk adott utasításoknak megfelelően jogosultak az adatokat kezelni. Az adatkezelési tevékenységre a GDPR-nak megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötöttünk.

Az adatkezelők személyéről részletes felvilágosítást személyesen, postai vagy elektronikus levélben adunk.

3.2. Az Alapítvány közérdekű tevékenységével összefüggésben a hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelés során minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Mind a papír alapú, mind az elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosítunk a kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető.

  1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzájárulás visszavonása: Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelőnek címzett postai vagy elektronikus levélben, amely azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség.)

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja az elektronikusan tárolt adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; honlap: www.naih.hu; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Gólyahír Alapítvány az örökbefogadó családokért